ΣΥΣΤΑΣΗ

Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία:«Αντώνης Σαμαράκης» Κέντρο Ιστορίας & Πολιτισμού Δήμου Λίμνης Πλαστήρα συστάθηκε με το ΦΕΚ 3861Β/3/01-12-2016 μετά τη συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία α. «Κέντρο Ιστορικών Μελετών «Νικόλαος Πλαστήρας»», β. «Οίκος Αμπέλου και Κρασιού» και γ. ««Αντώνης Σαμαράκης» ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

24413 52213Μορφοβούνι Λίμνης Πλαστήρα Τ.Κ.: 43100plastiras@hol.gr